با پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت؛
زنجیره صنعت چوب استان تکمیل شد

زنجیره صنعت چوب استان با پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت تکمیل شد.مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با حضور مدیر تحقیقات بازار ستاد مرکزی تهران در استان، در روستای خرق فاروج به عنوان دومین روستا طرح «یک روستا، یک محصول» افتتاح شد.«نبی زاده» گفت: «سارمران» اولین روستا در زمینه گلخانه بود که طرح آن در گذشته افتتاح شد و امسال هم با توجه به مطالعات انجام شده طرح صنعت چوب در روستای خرق فاروج افتتاح شد.وی افزود: تاکنون چوب در استان خام فروشی می شد اما با کمک در بحث اشتغال روستایی و تجهیز 12 کارگاه، اکنون زنجیره صنایع چوبی در استان تکمیل شده است و خام فروشی نمی شود.وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این زنجیره، خاک اره های تولیدی در کارگاه های صنایع چوبی که تا به حال دور ریخته می شد اکنون به زغال فشرده تبدیل و صادر می شود.وی اضافه کرد: در مجموع برای تکمیل این زنجیره بیش از 20 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم و هنوز هم اگر متقاضی باشد آمادگی پرداخت داریم چون ارزش افزوده خوبی دارد./روزنامه خراسان شماللی